REGULAMIN BIEGÓW GÓRSKICH ZIMOWEWYZWANIE.pl

I ORGANIZATOR
Organizatorem biegów górskich ZimoweWyzwanie.pl jest MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal Spółka Jawna z siedzibą w Jaśle, ul. Żeromskiego 36.

II CELE

 1. Popularyzacja biegania w Polsce południowo-wschodniej.
 2. Promowanie szlaków i miejscowości turystycznych w regionie.
 3. Wyłonienie najlepszych zawodników.
 4. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

III TERMINY I MIEJSCA

 1. Kalendarz imprez
  01.02.2015 – Chyrowa
  01.03.2015 – Wierchomla
 2. Start biegu o godzinie 11:00
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca każdej z edycji zawodów Zimowe Wyzwanie, przy czym Uczestnik, zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Organizatora – www.zimowewyzwanie.pl, zwanej dalej Stroną internetową. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.

IV WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA

 1. Obowiązkowe wyposażenie Uczestnika:
  1. numer startowy przymocowany na przodzie
  2. naładowany telefon komórkowy z numerem podanym w Systemie Timedo
  3. folia NRC
  4. gwizdek
 2. Prawo startu mają uczestnicy od 18 roku życia (kończą 18 lat w roku 2015)
 3. Warunkiem uczestnictwa w zawodach Zimowe Wyzwanie jest prawidłowe wypełnienie i zatwierdzenie (wysłanie) Elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego (dostępnego na stronie internetowej zawodów i w Systemie Timedo) oraz dokonanie Opłaty rejestracyjnej.
 4. Wypełnienie Elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego i dokonanie Opłaty Rejestracyjnej, o której mowa w punkcie V. jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu Uczestników zawodów Zimowe Wyzwanie. W przypadku wyczerpania limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Zgłoszeń.
 6. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w zawodach Zimowe Wyzwanie na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez ograniczenia terytorialnego wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych.Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z  użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator, ani podmioty z nim powiązane, nie są  i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.
 7. W trakcie trwania zawodów Zimowe Wyzwanie wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do założenia i noszenia na wierzchu numeru startowego. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania i odmowy udziału w zawodach Zimowe Wyzwanie każdego Uczestnika, który nie będzie ubrany w powyższy sposób.
 8. Zawody Zimowe Wyzwanie ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w zawodach Zimowe Wyzwanie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach Zimowe Wyzwanie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 9. W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymaga jest obecność przy wypełnianiu zgłoszenia rodzica lub opiekuna prawnego.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w zawodach Zimowe Wyzwanie. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w zawodach Zimowe Wyzwanie, w szczególności zasad fair play.

 

V TERMINY ZGŁOSZEŃ I OPŁATY

 1. Zgłoszenia prowadzone są w Systemie Timedo pod adresem http://system.timedo.pl
 2. Wszystkie opłaty rejestracyjne są kwotami brutto i zawierają 23% podatku VAT.
 3. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi oraz nie ma możliwości przeniesienia wniesionej opłaty na rzecz innego Uczestnika. Uczestnik może dokonać wpłaty w imieniu innych Uczestników zawodów Zimowe Wyzwanie.
 4. Organizator przyjmuje opłaty rejestracyjne na numer konta podany w podsumowaniu zgłoszenia w Systemie Timedo
do poniedziałku przed edycją zawodów 50 zł
do czwartku przed edycją zawodów 60 zł
w dniu zawodów 80 zł

 

VI KLASYFIKACJE, NAGRODY I PRZEBIEG ZAWODÓW

 1. W zawodach Zimowe Wyzwanie prowadzona będzie Klasyfikacja Indywidualna z podziałem na płeć i kategorie wiekowe: Na Wasze życzenie kategoria M3 została rozbita na dwie oddzielne :)  
KOBIETY MĘŻCZYŹNI

 K OPEN
K1 1997 – 1985
K2 1984 – 1975
K3 do 1974

 M OPEN
M1 1997 – 1985
M2 1984 – 1975
M3 1974 – 1965
M4 do 1964
 1. W zawodach Zimowe Wyzwanie prowadzona będzie Klasyfikacja Drużynowa. Zwycięską drużyną zostanie ta, która uzyska najwyższą sumę punktów z Klasyfikacji Indywidualnej. Organizator nie zastrzega limitów ilości Uczestników w drużynie. Nie ma możliwości zmiany drużyny w trakcie sezonu. Drużynę stanowi grupa osób identyfikujących się jedną nazwą drużyny – formalna lub nieformalna grupa zawodników reprezentująca na przykład klub sportowy, stowarzyszenie, czy firmę.
 2. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w kategorii w Klasyfikacji Indywidualnej otrzymają dyplomy, statuetki lub medale i nagrody rzeczowe. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w Klasyfikacji Drużynowej otrzymają dyplomy i statuetki. W Klasyfikacji Generalnej nagradzani są zdobywcy sześciu pierwszych miejsc.  W Klasyfikacji OPEN nagradzani są zdobywcy trzech pierwszych miejsc.
 3. Limit czasowy, dystanse i trasy biegu podane będą na stonie internetowej Organizatora.

 

VII ŚWIADCZENIA, KARY I DYSKWALIFIKACJE

 1. W ramach Opłaty Rejestracyjnej Uczestnik otrzymuje:
  1. Zabezpieczenie medyczne,
  2. Elektroniczny pomiar czasu,
  3. Darmowe profesjonalne fotografie w wysokiej jakości i rozdzielczości do dowolnego, niekomercyjnego użytku przez Uczestnika.
 2. Karę dyskwalifikacji otrzyma Uczestnik, który dopuści się złamania regulaminu, w szczególności przez:
  1. Skrócenie trasy biegu,
  2. Mylne założenie lub niezałożenie numeru startowego.
 3. Odwołania do nałożonych kar przyjmuje Organizator w Biurze Zawodów w formie pisemnej do 20 min. po zakończeniu zawodów. Kaucja za rozpatrzenie odwołania wynosi 100 zł. Kaucja jest zwracana w wypadku uznania odwołania.

 

VIII RUCH DROGOWY

 1. Zawody odbywają się przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Służby Mundurowe oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
 2. Uczestnik musi zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. Uczestnik na drogach gruntowych i publicznych powinien poruszać się lewą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

IX OCHRONA ŚRODOWISKA

 1. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy biegu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. Zawodnicy, którzy zostaną “przyłapani” na wyrzucaniu śmieci na trasie biegu poza wyznaczonymi punktami zostaną zdyskwalifikowani.

 

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.
 2. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 3. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.