REGULAMIN ZAWODÓW NARCIARSKICH I SNOWBOARDOWYCH ZIMOWEWYZWANIE.PL

I ORGANIZATOR

 1. Organizatorem cyklu zawodów narciarskich i snowboardowych “Zimowe Wyzwanie” jest MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal Spółka Jawna z siedzibą w Jaśle, ul. Żeromskiego 36.

II CELE

 1. Popularyzacja narciarstwa alpejskiego i snowboardu w Polsce południowo-wschodniej.
 2. Promowanie szlaków i miejscowości turystycznych w regionie.
 3. Wyłonienie najlepszych zawodników.
 4. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

III TERMINY I MIEJSCA

 1. 01.02.2015 – Chyrowa
 2. 08.02.2015 – Koninki
 3. 15.02.2015 – Myślenice
 4. 01.03.2015 – Wierchomla
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca każdej z edycji zawodów Zimowe Wyzwanie, przy czym Uczestnik, zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Organizatora – www.zimowewyzwanie.pl, zwanej dalej Stroną internetową. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.
 2. Dokładne godziny i miejsca startów zostaną podane na stronie internetowej Organizatora – www.zimowewyzwanie.pl najpóźniej na 3 dni przed startem danej edycji.

IV WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w zawodach Zimowe Wyzwanie jest prawidłowe wypełnienie i zatwierdzenie (wysłanie) Elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego (dostępnego na stronie internetowej zawodów i w Systemie Timedo) oraz dokonanie Opłaty rejestracyjnej.
 2. Wypełnienie Elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego i dokonanie Opłaty Rejestracyjnej, o której mowa w punkcie V. jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu Uczestników zawodów Zimowe Wyzwanie. W przypadku wyczerpania limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Zgłoszeń.
 4. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w zawodach Zimowe Wyzwanie na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez ograniczenia terytorialnego wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych.Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z  użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator, ani podmioty z nim powiązane, nie są  i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.
 5. W trakcie trwania zawodów Zimowe Wyzwanie wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do założenia i noszenia na wierzchu koszulki z numerem startowym oraz zapiętego, sztywnego kasku. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania i odmowy udziału w zawodach Zimowe Wyzwanie każdego Uczestnika, który nie będzie ubrany w powyższy sposób.
 6. Zawody Zimowe Wyzwanie ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w zawodach Zimowe Wyzwanie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach Zimowe Wyzwanie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 7. W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do Formularza Rejestracyjnego „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w zawodach Zimowe Wyzwanie osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w zawodach Zimowe Wyzwanie. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w zawodach Zimowe Wyzwanie, w szczególności zasad fair play.

V TERMINY ZGŁOSZEŃ I OPŁATY

 1. Uczestnicy urodzeni w roku 2000 i młodsi otrzymują 50% rabatu od niżej wskazanych kwot.
 2. Wszystkie opłaty rejestracyjne są kwotami brutto i zawierają 23% podatku VAT.
 3. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi oraz nie ma możliwości przeniesienia wniesionej opłaty na rzecz innego Uczestnika. Uczestnik może dokonać wpłaty w imieniu innych Uczestników zawodów Zimowe Wyzwanie.
 4. Organizator przyjmuje opłaty rejestracyjne na numer konta podany w podsumowaniu zgłoszenia w Systemie Timedo
do czwartku przed edycją zawodów 40 zł
w dniu zawodów 60 zł
 1. Uczestnik opłacając z góry opłatę rejestracyjną za 3 edycje otrzymuje rabat w wysokości 10%.
 2. Za niezwrócenie wypożyczonej w Biurze Zawodów koszulki z numerem startowym pobierana będzie opłata w wysokości 100zł.

VI KLASYFIKACJE, NAGRODY I PRZEBIEG ZAWODÓW

 1. W zawodach Zimowe Wyzwanie prowadzona będzie Klasyfikacja Indywidualna z podziałem na płeć i kategorie wiekowe:
KOBIETY MĘŻCZYŹNI
D1 dziewczęta – 2008 i młodszeD2 dziewczęta – od 2005 do 2007

D3 dziewczęta – od 2002 do 2004

D4 dziewczęta – od 1999 do 2001

K1 kobiety – od 1996 do 1998

K2 kobiety – od 1975 do 1995

K3 kobiety – od 1955 do 1974

K4 kobiety – do 1954

SO kobiety (Snowboard Open)

D1 chłopcy – 2008 i młodsiD2 chłopcy – od 2005 do 2007

D3 chłopcy – od 2002 do 2004

D4 chłopcy – od 1999 do 2001

M1 mężczyźni – od 1996 do 1998

M2 mężczyźni – od 1975 do 1995

M3 mężczyźni – od 1955 do 1974

M4 mężczyźni – do 1954

SO mężczyźni (Snowboard Open)

 1. Zwycięzcą w danej kategorii zostanie Uczestnik, który uzyska najmniejszą sumę czasów przejazdów na danej edycji. W Klasyfikacji Indywidualnej przyznawane będą punkty według wzoru:  (CZAS ZWYCIĘZCY KATEGORII / CZAS ZAWODNIKA) x 1000 pkt.
 2. W zawodach Zimowe Wyzwanie prowadzona będzie Klasyfikacja Drużynowa. Zwycięską drużyną zostanie ta, która uzyska najwyższą sumę punktów z Klasyfikacji Indywidualnej. Organizator nie zastrzega limitów ilości Uczestników w drużynie. Nie ma możliwości zmiany drużyny w trakcie sezonu. Drużynę stanowi grupa osób identyfikujących się jedną nazwą drużyny – formalna lub nieformalna grupa zawodników reprezentująca na przykład klub sportowy, stowarzyszenie, czy firmę.
 3. W zawodach Zimowe Wyzwanie prowadzona jest Klasyfikacja Generalna w Klasyfikacji Indywidualnej i Klasyfikacji Drużynowej. Do Klasyfikacji Generalnej liczą się 3 najlepsze wyniki Uczestników.
 4. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w kategorii w Klasyfikacji Indywidualnej otrzymają dyplomy, statuetki lub medale i nagrody rzeczowe. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w Klasyfikacji Drużynowej otrzymają dyplomy i statuetki. W Klasyfikacji Generalnej nagradzani są zdobywcy sześciu pierwszych miejsc.
 5. Przebieg godzinowy każdej z edycji zawodów zostanie przedstawiony na stronie internetowej Organizatora – www.zimowewyzwanie.pl najpóźniej na 3 dni przed terminem edycji.
 6. Możliwe jest oglądanie trasy przez Uczestników zawodów Zimowe Wyzwanie przed rozpoczęciem startów. Jedyną dopuszczalną formą zapoznania się z trasą jest zjazd ześlizgiem obok trasy zawodów.

VII ŚWIADCZENIA, KARY I DYSKWALIFIKACJE

 1. W ramach Opłaty Rejestracyjnej Uczestnik otrzymuje:
  1. Przygotowaną trasę zjazdową,
  2. Zabezpieczenie medyczne,
  3. Rabat na zakup karnetu czasowego w dniu imprezy,
  4. Elektroniczny pomiar czasu,
  5. Darmowe profesjonalne fotografie w wysokiej jakości i rozdzielczości do dowolnego, niekomercyjnego użytku przez Uczestnika.
 2. Karę dyskwalifikacji otrzyma Uczestnik, który dopuści się złamania regulaminu, w szczególności przez:
  1. Nieukończenie jednego z zaplanowanych na daną edycję przejazdów,
  2. Mylne założenie lub niezałożenie numeru startowego.
 3. Odwołania do nałożonych kar przyjmuje Organizator w Biurze Zawodów w formie pisemnej do 20 min. po zakończeniu zawodów. Kaucja za rozpatrzenie odwołania wynosi 100 zł. Kaucja jest zwracana w wypadku uznania odwołania.

 

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.
 2. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 3. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.